Greens call for Irish Language Childcare Scheme & Gaeltacht Jobs

Leagan Gaeilge thíos/Irish version below

The Green Party has called for an additional €12m to be invested in the Irish language to stimulate employment in Gaeltacht areas and encourage language use in non-Gaeltacht areas through a new Irish language childcare scheme, as part of the party’s Budget 2019 Submission. The Party believes this investment would see the creation of 1,000 new jobs, leading to an economic impact of €42m in the most marginalised parts of the country.

Irish Language Spokesperson Peter Kavanagh, the party’s General Election candidate in Dublin Mid West, welcomed the call for investment. “The protection of Irish is in keeping with the founding principles of the Green Party. We believe that the conservation of resources is vital for a sustainable society and the Irish language is our most important cultural resource,” he said, “Údarás na Gaeltachta saw its capital budget reduced by 70% during the recession. In the same period the IDA budget was increased 24% and Enterprise Ireland’s budget was increased 19%.  Despite this, Údarás na Gaeltachta creates approximately 500 jobs per year in Gaeltacht areas – those areas most affected by recession and austerity and those areas yet to feel the effects of Ireland’s economic recovery. We need to invest in these areas and preserve our cultural heritage.”

Party leader Eamon Ryan said, “The Irish language is an important cultural resource for the people of Ireland, but it is a vulnerable and damaged resource which needs to be protected. As the caretakers of the Earth, we have the responsibility to pass on its resources, including its cultural and linguistic resources, in a fit and healthy state to future generations. We want to see real investment in the language and the communities that use it, through language planning, Irish language centres and through restoring the Gaeltacht Placement Grant for trainee teachers.”

The party also called for a €2m investment in Irish language childcare in urban areas. Peter Kavanagh said, “We want to invest a million euro into early-years Irish language childcare in Dublin, and a million in total into Limerick, Galway, Waterford and Cork, for a pilot scheme for children who are being raised through Irish. The reality is that appropriate childcare options are not available for parents raising their children through Irish. People are leaving the physical Gaeltacht because of a lack of investment and lack of opportunities. We need to copper-fasten the future of the language within traditional Gaeltachtaí and among the whole language community outside the Gaeltacht.”

 


 

Tá an Comhaontas Glas ag éileamh infheistíocht breise de €12m sa Ghaeilge chun fostaíocht Gaeltachta a spreagadh agus chun cur le húsáid na Gaeilge sa Ghalltacht trí scéim nua cúram leanaí trí mheán na Gaeilge, mar chuid d’aighneas Cáinaisnéise an pháirtí. Creideann an Comhaontas Glas go gcruthóidh an maoiniú breise seo os cionn 1000 post, le tionchar eacnamaíoch de €42m sna háiteanna is imeallaithe sa tír.

Deir Urlabhraí Gaeilge an Chomhaontais Ghlais, agus iarrthóir toghchána i mBaile Átha Cliath Thiar Meán, Peadar Ó Caomhánaigh go mbeidh fáilte roimh an infheistíocht. “Tá cosaint agus caomhnú na Gaeilge ag teacht lenár n-aidhmeanna mar pháirtí. Creidimis gur cóir achmhainní nádúrtha na tíre riachtanach chun sochaí inbhuanaithe a thógáil, agus is í an Ghaeilge an achmhainn cultúrtha is tábhachtaí atá againn,” ar sé, “Le linn an chúlú eacnamaíochta gearradh buiséad caipitil Údarás na Gaeltachta 70%, cé gur tháinig borradh 24% ar bhuiséad an IDA agus méadú 19% ar bhuiséad an IDA. In ainneoin seo, cruthaíonn Údarás na Gaeltachta 500 post nua sa bhliain i gceantair Ghaeltachta – na háiteanna is mó scoite amach agus imeallaithe sa tír agus nach bhfuil téarnamh ar bith le braith. Caithfimid infheistíocht a dhéanamh sna ceantair seo chun ár n-oidhreacht chultúrtha a chaomhnú.”

Arsa ceannaire an pháirtí Eamon Ryan, “Is achmhainn chultúrtha tabhachtach í an Ghaeilge do mhuintir na hÉireann, ach tá sí leochaileach agus i mbaol agus caithfear í a chosaint. Mar fheighlithe an domhain, tá sé de dhualgas orainn achmhainní an phlainéid a chuir ar aghaidh slán agus iomlán don chéad ghlúin eile, ina measc siúd na hachmhainní cultúrtha agus teanga. Tá fíorinfheistíocht ag teastáil uainn sa teanga agus sa phobal teanga trí phleanáil teanga, trí lárionaid Ghaeilge agus trí maoiniú a thabhairt ar ais do shochrúcháin Ghaeltachta do na múinteoirí faoi oiliúint.”

Tá an páirtí ag lorg €2m d’infheistíocht i scéim chúraim leanaí trí mheán na Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht. A deir an Caomhánach, “Táimid ag iarraidh milliúin Euro a chur isteach i gcúram leanaí luathbhlianta trí Ghaeilge i mBaile Átha Cliath, agus milliúin eile idir Luimneach, Gaillimh, Corcaigh agus Port Láirge, le haghaidh scéim phíolótach do pháistí atá á tógáil trí mheán na Gaeilge. Is é fírinne an scéil ná nach bhfuil achmhainní cuí do na teaghlaigh seo. Tá pobal na Gaeltachta ag bogadh amach as an nGaeltacht fhisiciúil toisc easpa infheistíochta, easpa áiseanna agus easpa deiseanna. Caithfear todhchaí na Gaeilge a chaomhnú trí infheistíocht ní amháin sna Gaeltachtaí, ach sa phobal teanga iomlán sa Ghalltacht chomh maith.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *