The Green Party has called for improvements in the oversight and regulation of waste permits after yesterday morning’s large fire at the NER Recycling facility in Greenogue, West Dublin. It called on the Minister for Communications, Climate Action and Environment Denis Naughten TD to tighten up licensing and monitoring for such facilities.
 
The party’s Dublin Spokesperson Councillor Ciarán Cuffe stated: “This large fire comes just seven months after a large fire at the St Margaret’s / Sandyhill vehicle recycling facility in North Dublin on 11th January 2018. There was also a large fire at the Oxigen Environmental Recycling Plant in Ballymount on 24th January 2014.
 
“It seems that history is repeating itself, and a review of our licensing procedures is needed. In both cases large clouds of toxic smoke passed over residential areas. We need greater oversight and management of these large recycling facilities. How is it that these fires are not contained and extinguished quickly?
 
“As recycling depots expand we need to ensure that the public are adequately protected. After three major fires at recycling plants in Dublin in recent years it seems clear that we need to improve both monitoring and licensing procedures for such facilities. Vast amounts of toxic substances are being released into the air each time a fire like this breaks out. Minister Naughten needs to reduce the risk of such fires reoccurring and review the licensing procedures and monitoring for such plants.”
 
Dublin Mid-West Greens Local Representative Peter Kavanagh said “Residents are deeply concerned about toxins being released into the air from recycling plants during incidents such as this, so a review of the licensing procedures and better monitoring of these facilities would go a long way to alleviating these concerns.”
Chuir an Comhaontas Glas fáilte roimh chinneadh a d’fhoilsigh an Coimisinéir Teanga inniu gur sháraigh Roinn an Oideachais agus Scileanna an dlí nuair nár thug siad riachtanais teanga san áireamh agus iad ag aimsiú patrún nua scolaíochta.
 
Agus an Comisinéir Teanga ag seoladh Tuarascáil Bhliaintiúil 2017, dúirt Peadar Ó Caomhanaigh, urlabhraí Gaeilge an Chomhaontais Ghlais, “Os rud é go seolfadh beagnach ceathrú de thuistí a bpáistí chuig Ghaeilscoil dá mbeadh an rogha acu, ach nach bhfuil ach 8.3% de bhunscoileanna rite trí mheán na Gaeilge, is nóiméad cinniúnach é seo i stair an oideachais in Éirinn. Is cearta bunúsacha iad cearta teanga agus is sárú scannalach de na cearta sin é an chinneadh a thóg an Roinn gan freastal ar éileamh an 733 teaghlach a lorg Gaelscoil I dTuaisceart Chathair Átha Cliath.”
 
Bíonn scoileanna lán-Ghaeilge ró-éilithe go minic agus bíonn ar dhaltaí taisteal i bhfad ón mbaile nó freastal ar scoileanna Béarla nuair nach bhfuil oideachas trí Ghaeilge ar fáil dóibh. Dúirt an Caomhánach nach cóir don staid seo leanúint ar aghaidh. 
 
“Ba chóir go mbeadh sé, agus is cosúil go bhfuil sé, de chearta ag gach áitritheoir in Éirinn – is cuma cén bhunús, reiligiúin nó cúlra culthúrtha – rochtain a bheith acu ar oideachas sa phríomhtheanga náisiúnta, agus leas a bhaint as na buntáistí a bhaineann le hillteangachas, a bhfuil neart fianaise ann fúthú. Fáiltímid roimh an gcinneadh ón gCoimisinéir, agus roimh an athrú meoin ón Roinn maidir leis an nGaelscoil I nDrum Chonrach agus Marino. An t-aon freagra ar ró-éileamh na nGaelscoileanna ná tuilleadh Gaelscoileanna, seachas srianta níos dochta ar oideachas lán-Ghaeilge”.
The Green Party has today welcomed the finding by An Coimisinéir Teanga that the Department of Education and Skills breached the law by not appropriately considering Irish language requirements in choosing a patron for a new school.
 
Speaking as the office of An Comisinéir Teanga launched their 2017 Annual Report, Green Party Irish Language spokesperson Peter Kavanagh said, “Given that nearly a quarter of all parents  would choose to send their children to a Gaelscoil, but have only 8.3% of schools to choose from, it’s a watershed moment for Irish education. Language rights are fundamental, and for the Department of Education to refuse to consider the demands of, in one example alone, the parents and families of 733 children in north Dublin, was a flagrant breach of these rights.”
 
Irish-medium schools tend to be oversubscribed and students often end up having to travel greater distances to schools located in other districts or are forced to attend English-medium schools when the option of education through the Irish language is not available to them. Kavanagh said this situation should not be allowed to continue. 
 
“It should be, and indeed is, the right of every Irish resident – regardless of origin, religion or cultural background – to access education through the medium of the first language of the State, and to reap the well-documented benefits of multilingualism. We welcome the Commissioner’s decision, and the Department of Education’s reversal of their policy regarding the Gaelscoil in Drumcondra and Marino. The answer to the oversubscription of Gaelscoileanna is more Gaelscoileanna, not stricter conditions of entry.”
Leagan Gaeilge thíos/Irish version below

(English language version below)

D’fhógair an Comhaontas Glas inniu gur ceapadh Peadar Ó Caomhánaigh, ar a mbronnfar Gradam Ghlór na nGael 2018 an mhí seo chugainn, mar urlabhraí Gaeilge an pháirtí. Tá an Caomhánach, atá 33 bliana d’aois, cheana féin roghnaithe mar iarrthóir olltoghchána don pháirtí sa dháilcheantar Baile Átha Cliath Thiar Lár. Is comhbhunaitheoir den togra pobail “Pop Up Gaeltacht” é an Caomhánach, mar aon le craoltóir deonach ar Raidió na Life agus ball de bhord stiúrtha an ghrúpa Muintir Chrónáin ina bhaile dhúchais Cluain Dolcáin.

“Is cúis iontach mórtais domsa bheith ceaptha mar urlabhraí Gaeilge an pháirtí,” a deir sé, “Bhí polasaí láidir Ghaeilge an pháirtí, agus an tabhacht a leag an Comhaontas Glas ar an nGaeilge, I measc na bpríomhfáthanna gur imigh mé leofa siúd ar an gcéad lá riamh. Tá an Ghaeilge faoi bhrú I gcónaí, agus tá an Ghaeltacht go mór in am an ghátair mar a fheictear dúinn ó thorthaí an deanáirimh agus easpa maoinithe sna cheantair chéanna.”

“Tá sé in am do phobail na teanga, agus is pobail éagsúla atá ag baint léi, mar aon le laon teanga ar domhain, an fód a sheasamh agus cearta a éileamh i leith oideachais trí Ghaeilge, infrastruchtúr cuí do na Gaeltachtaí, agus cothrom na féinne ó thaobh chaidrimh leis an Stáit. Is ionainn cearta teanga agus cearta daonna, agus is é an Comhaontas Glas an páirtí is mó a thacaíonn le cearta na nGael a slí féin a lorg sa saol trí pé theanga oifigiúil a roghnaíonn siad.”

Dúirt Ceannaire an Chomhaontais Ghlas, an Teachta Dála Éamon Ryan go raibh áthas air an Caomhánach a ainmniú mar urlabhraí. “Is cuid lárnach den fhéiniúlacht Éireannach í an teanga náisiúnta agus tá ionadaí an-mhaith againn i bhfoirm Pheadair. Léirigh sé a chruthaíocht mar chomhbhunaitheoir an Phop Up Gaeltacht, agus táimid ag súil go ndéanfadh sé amhlaidh ag cur polasaí forchéimnitheach Ghaeilge an Chomhaontais Ghlas chun cinn.”


Glór na nGael Award Winner named as Green Party Irish Language Spokesperson

Peadar Ó Caomhánaigh ag Bar Rua
Peadar Ó Caomhánaigh ag Bar Rua

The Green Party announced today that Peter Kavanagh, who will be awarded Gradam Ghlór na nGael for his efforts to promote the Irish Language In a ceremony next month, will be appointed as the party’s Irish Language spokesperson. Kavanagh (33) was announced last December as the party’s general election candidate in Dublin Mid West. He is a co-founder of the popular community project “Pop Up Gaeltacht” and a volunteer broadcaster with Raidió na Life, as well as a member of the board of Muintir Chrónáin, an organisation that promotes the Irish Language in his hometown of Clondalkin.

“It is a massive honour to be named Irish Language Spokesperson for the Green Party,” Kavanagh said, “The party’s progressive and robust Irish language policy, along with the way the party has always placed great importance on the language, were among the reasons for my joining the Greens in the first place. Irish is under great pressure, as ever, and the Gaeltacht has reached a crisis point, as we can see from census results and the lack of investment in Gaeltacht areas.

“It is time for Irish language communities, and we are talking about distinct and disparate language communities, to stand up and demand their rights when it comes to education through Irish, appropriate investment in Gaeltacht infrastructure and equal rights in communications with the State. To us in the Green Party, language rights are human rights, and we are, and will continue to be the party that most supports the rights of Irish speakers to plough their own furrow in life, through whichever official language of the State they desire.”

Green Party Leader Eamon Ryan TD said he was very happy to name Kavanagh as Irish Language Spokesperson. “The Irish language is central to Irish identity as our national language, and we have a very good advocate for the language in Peter Kavanagh. He has proven his creativity as co-founder of Pop Up Gaeltacht and we hope he can bring the same enthusiasm and creativity to bear while presenting our progressive approach to the Irish Language.”

Is “díoma” é duine gan Gaeilge a cheapadh an tríú uair as a chéile mar Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, a deir iarrthóir de chuid an Chomhaontas Glas inniu. Deir Peadar Ó Caomhánaigh, a d’ainmnigh an pairtí mar iarrthóir i mBaile Átha Cliath Thiar Lár sa chéad toghchán eile ag tosach Mhí na Samhna, gur comhartha é den easpa measa atá ag Fine Gael do streachailt na Gaeltachta agus don teanga.

“Is cosúil go bhfuil sé intuigthe anois go gceapann Fine Gael go bhfuil an Ghaeilge go deas, ach nach bhfuil orthu bheith dairíre fúithi agus ceannaireacht a léiriú ag bord na comhaireachta.”, arsa an Caomhánach, “ Is dóthain, dar leo, gur leor aire sóisearach le Gaeilge, nó scaití le fonn foghlama, a cheapadh chun stiúr a thabhairt don teanga; ach nuair a thagann sé go dtí an aireacht í féin, níl sé chomh tábhachtach cothrom na féinne a thabhairt don teanga.”

Ceapadh an Teachta Dála céaduaire Josepha Madigan ina hAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta inné, ag briseadh le traidisiún gan Teachtaí gan taithí a cheapadh ina n-airí sinsireacha, ach deir an Caomhánach nach bhfuil baint aige seo lena ghearáin.

“Is cuma más seo an chéad uair, nó an deichiú, do Josepha Madigan bheith sa Dáil.”, ar sé, “Glacaim leis go bhfuil cumas léirithe aici chun post chomh tábhachtach a fháil. Ach ní hé seo an bealach le déileáil le géarchéim na Gaeltachta. Is díoma mór é seo agus an teanga í fein in am an ghátair.”

CRÍOCH

It is “disappointing” that a TD without competence in the Irish language has been appointed for the third successive time as Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht, according to a Green Party general election candidate. Peter Kavanagh, whom the party named as their candidate in Dublin Mid West at the beginning of November, said that the appointment was an indication of the level of disrespect Fine Gael show for the issues facing Gaeltacht areas and the Irish language.

“It would appear that Fine Gael think Irish is quite nice, but that they do not have to take it seriously and show any commitment or leadership at the cabinet table,” said Kavanagh, “They feel it is sufficient to appoint a junior minister with some ability in the language, or sometimes just an interest in learning Irish, to fight the language’s corner; but when it comes to senior ministries, it is not seen as important to place the Irish language on an equal footing.”

First-time TD Josepha Madigan was appointed Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht yesterday, breaking an unofficial tradition of not appointing first-term deputies to senior cabinet posts. Kavanagh says that this is irrelevant.

“It doesn’t matter if it’s Deputy Madigan’s first term, or tenth term, in the Dáil,” he said, “I assume she has shown some ability, given that she has commanded such an important cabinet post. But this is not the way to deal with the crisis facing Gaeltacht areas. At a time when the language itself is in need, this is disappointing.”